Voorwaarden reserveringen

Algemene voorwaarden van De Watering gevestigd te Katwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr: 28096547. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het huren en reserveren van strandhuisjes van De Watering, strandvak 19 te Katwijk aan Zee.

1.       Bevestiging van de huur
De huurder ontvangt een bevestiging per e-mail. De bevestiging en akkoordverklaring van deze verhuurvoorwaarden vormen samen een voorlopige huurovereenkomst tussen de geadresseerde van de bevestiging en de afzender daarvan. Na ontvangst van de betaling, te voldoen binnen 7 dagen na boeking is de reservering definitief. De Watering neemt alleen boekingen aan van personen vanaf 18 jaar. Groepen jongeren worden niet toegelaten.

2.       Kosten verhuur
Bij de huur is inbegrepen de verhuur van het huisje zoals vermeld op de website www.de-watering.nl en het verbruik van gas, water en elektriciteit, inclusief B.T.W.
Niet inbegrepen zijn:

a.       Verplichte eindschoonmaak van € 75,00 per huisje

b.      Bedlinnen en keukengoed á € 15,- per persoon

c.       Toeristenbelasting á € 2,15 per persoon, per nacht.

d.      €150,- borg per reservering, per huisje

3.       Betalingen

a.       De huurder dient binnen 7 dagen na reservering de gehele huursom inclusief bijkomende kosten en borg te voldoen op IBAN NL90RABO0123232473, BIC RABONL2U tnv De Watering te Katwijk

b.      Zodra de betaling ontvangen is, wordt de reservering geactiveerd. Indien er binnen 7 dagen geen betaling is ontvangen zullen wij de reservering annuleren. Indien gewenst, dient er een nieuwe reservering te worden gedaan.

c.       Borgsom
De borg van €150,- per huisje moet bij de reservering worden voldaan. Na vertrek zal de borgsom, na aftrek van eventuele schade en niet betaalde kosten, binnen 7 werkdagen op de bank-of girorekening waar de boeking mee voldaan is worden teruggeboekt.

4.       Wijziging en Annulering

a.       Wijziging
Bij wijzigingen in boekingen zullen wij €25,- administratiekosten per wijziging in rekening brengen.

b.      Bij annulering door huurder gelden daarnaast de volgende kosten:

                                                               i.      Bij annulering tot de 30ste dag vóór de dag van aankomst: 50% van de reissom;

                                                             ii.      Bij annulering binnen 30 dagen vóór de aankomst: 90% van de reissom;

                                                            iii.      Bij annulering op de dag van aankomst of later: de volledige reissom;

                                                           iv.      Annulering dient per e-mail verstuurd te worden aan info@de-watering.nl

c.       Annulering verhuurder
De Watering behoudt zich het recht, bij gebleken onjuistheid van de opgegeven gegevens, voor zover dit nadelige gevolgen heeft voor De Watering.

5.       Reglementen

a.       De aankomst is vanaf 15:00 uur en vertrek voor 10:00 uur.

b.      Er zijn geen huisdieren toegestaan in een van onze strandhuisjes, ook geen honden als visite.

c.       Het is niet toegestaan om in de verhuurde ruimtes te roken

d.      De huurder dient zich te houden aan alle overige huisreglementen, die opgenomen zijn in de informatiemap die in het strandhuisje aanwezig zal zijn

6.       Aansprakelijkheid

a.       De Watering ervan uit dat u het gehuurde met respect behandeld. Bij overlast en/of schade loopt u het risico het strandhuisje te moeten verlaten. Wij zullen hierbij niet overgaan tot restitutie van de huursom

b.      De Watering aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf in één van de strandhuisjes, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van De Watering of (één van) haar werknemers

c.       De Watering is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken door derden verleende diensten

d.      U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en/of andere eigendommen van De Watering, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of derden die zich met uw toestemming in het strandhuisje bevinden

e.      Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter u laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van het strandhuisje worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen of te verreken met de borgsom

7.       Klachten

a.       Klachten dienen ter plaatse te worden gemeld, zodat De Watering in de gelegenheid is de klacht op te lossen. Indien achteraf blijkt dat er door u ter plaatse geen melding heeft gemaakt van de fout of onvolkomenheid verliest hij/zei het recht op eventuele restitutie

b.      Bij vroegtijdig uitchecken vervalt tevens het recht op eventuele restitutie van de huursom, indien hierover vooraf geen overleg is gepleegd met en akkoord is gegeven door De Watering

8.       Overigen

a.       Op de verhuurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing

b.      Met deze algemene voorwaarden vervallen eerdere publicaties